Bảo vệ đề cương cao học

Thứ 5 ngày 18 tháng 12 năm 2008, bộ môn Lý thuyết và Lịch sử sẽ tổ chức kiểm tra đề cương lớp Cao học Hải phòng tại văn phòng bộ môn.

%d bloggers like this: