SV 53KD LÊN VP BM LẤY ”PHIẾU NHẬN XÉT THIẾT KẾ TỐT NGHIỆP”

   Bộ môn LÝ THUYẾT & LỊCH SỬ KIẾN TRÚC thông báo:

  Các bạn sinh viên lên vP bộ môn (P509-A1) lấy ” PHIẾU NHẬN XÉT THIẾT KẾ TỐT NGHIỆP”. Mỗi bạn sv lấy 02 tờ: _ 01 tờ xin nhận xét của GVHD chính

                                                  _ 01 tờ xin nhận xét của GVHD phần kỹ thuật

  Yêu cầu các bạn sinh viên nộp lại đủ 02 phiếu  đã có điểm và nhận xét của GVHD chính và GVHD phần kỹ thuật vào ngày bảo vệ sơ khảo (19/06/2013).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: