DANH SÁCH SV KD53 THIẾU “PHIẾU NHẬN XÉT THIẾT KẾ TỐT NGHIỆP” CỦA GVHD PHẦN KỸ THUẬT

Bộ môn LÝ THUYẾT & LỊCH SỬ KIẾN TRÚC thông báo:

03 bạn SV trong danh sách dưới đây chưa nộp ĐIỂM & NHẬN XÉT trong “Phiếu nhận xét thiết kế tốt nghiệp” của GVHD phần Kỹ thuật. Đề nghị các bạn nộp cho thầy Đặng Việt Dũng (bộ môn KIẾN TRÚC CẢNH QUAN).

STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP TÊN ĐỀ TÀI ĐĂNG KÝ PHẦN KỸ THUẬT GVHD
1 20434.52 Đặng Quang Phi 52KD8 Trường THPT chuyên Hạ Long Vật lý kiến trúc Nguyễn Đình Thi
2 20310.53 Đinh Quang Thuận 53KD3 Cộng đồng nhà ở sinh thái Đặng Xá Kết cấu Nguyễn Đình Thi
3 20058.53 Ngô Bích Ngọc 53KD8 Thiết kế nhà ăn theo mô hình Agri-teeturre cho đảo sinh tồn Trường Sa, Khánh Hòa Vật lý kiến trúc Trương Ngọc Lân
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: