THÔNG BÁO THAY ĐỔI PHÒNG THỂ HIỆN ĐỒ ÁN TẬP TRUNG CÁC LỚP KDE & KDF

THÔNG BÁO

BỐ TRÍ PHÒNG THỂ HIỆN ĐỒ ÁN TẬP TRUNG

           

Do điều kiện các phòng học đồ án tại tầng 3- phòng 307 và 308 chưa được hoàn thiện, Ban chủ nhiệm Khoa bố trí phòng học thể hiện đồ án tập trung của các lớp KDE và KDF tuần 04 ( bắt đầu ngày 03/09/13) như sau:

 

LỚP

MÔN HỌC

PHÒNG

55KDE

Đồ án quy hoạch 1

904.TN

56KDE

Đồ án dân dụng 5

307.TN

57KDE

Đồ án dân dụng 1

10.02.TN

56KDF

Đồ án dân dụng 5

10.01.TN

57KDF

Đồ án dân dụng 1

10.03.TN

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: