DANH SÁCH SINH VIÊN MÔN ĐỒ ÁN DÂN DỤNG 1 – NHÓM LOPNV28 (HỌC LẠI)

TT MÃ SỐ SV HỌ TÊN LỚP  GV HƯỚNG DẪN GHI CHÚ
1 2084953 Hà Sơn Hải 53KD6

Thầy NGUYỄN VĂN ĐỈNH     

    Số ĐT: 0912 474 529

 
2 2111354 Nguyễn Thanh Hưng 54QH2  
3 2072157 Nguyễn Thị Tú Lệ 57KD2  
4 2044752 Đôn Minh Quân 53KD4  

CHÚ Ý: 

_ Bắt đầu học từ tuần 10 năm học 2013-2014 kế hoạch cụ thể như sau:

  • Tuần 10: Nhận và phân công danh sách hướng dẫn.
  • Tuần 11- 18    : Làm việc với thầy hướng dẫn để thể hiện đồ án.

_ Các bạn sinh viên chủ động liên hệ với thầy hướng dẫn theo danh sách để nhận lịch thông qua đồ án hàng tuần.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: