ĐIỂM HỌC KỲ II

Những lớp nào thầy cô cho phép lớp trưởng lên bộ môn lấy bài về thì lưu ý giữ gìn và bảo quản bài để khi có khiếu nại thì sẽ có minh chứng. Trường hợp sai sót, các bạn lên phòng 509.A1 vào các buổi sáng để được giải đáp. Bộ môn sẽ cập nhật điểm của những lớp còn lại ngay khi có điểm từ các Thầy/Cô.

I. Điểm Đồ án dân dụng 1, 2 các lớp nguyện vọng

Đồ án dân dụng 1

Đồ án dân dụng 2

Đồ án Tổng hợp LOPNV19

II. Điểm lớp bảo lưu điểm quá trình

Môn CSTHKT

III. Điểm Vẽ Ghi. 63KD

63KD5, 63KD6, 63KDF, 63QH1, 63QH2

IV. Điểm Thiết kế ý tưởng 1 : 63KD

63KD5, 63KD6, 63KDF

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: