THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP CBKT VÀ KẾ HOẠCH THỰC TẬP CBKT ĐỢT 3 NĂM HỌC 2020-2021

1. Kế hoạch thực hiện: Tại đây

– Tuần 32 (29/03/2021): Sinh viên nhận và trao đổi với GVHD; Đăng ký đơn vị thực tập; Làm giấy giới thiệu.

– Tuần 33 (05/04/2021) đến tuần 36 (26/04 – 01/05/2021 ): Sinh viên thực tập tại đơn vị đăng ký.

– Tuần 37(03/05/2021 ): Sinh viên viết báo cáo thực tập và nộp báo cáo tại Bộ môn.

Sinh viên nộp bài vào thứ 3 ngày 4/5/2021 trước 16h00; tại VPBM phòng 509.A1

2. Danh sách phân nhóm: Tại đây

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: