THÔNG BÁO V/V: CHUẨN BỊ CHẤM SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM HỌC 2020-2021

– Hình thức chấm: ONLINE

– Qua phần mềm Zoom.

– Nội dung cần chuẩn bị:

  1. Toàn bộ bản vẽ A0 Đồ án tốt nghiệp;
  2. Bản thuyết minh A3 (có kèm bản vẽ);
  3. Slide Powerpoint thuyết trình để chấm (cần trình bày một cách logic, đễ hiểu theo nội dung đồ án trên bản vẽ A0 và bản thuyết minh).

(Các bạn SV sẽ phải gửi các nội dung này trước ngày chấm sơ khảo)

– Cách thức chấm điểm:

  • Khối lượng thực hiện: quy mô đồ án, số bản vẽ đầy đủ, chất lượng thể hiện: 1 điểm
  • Nội dung thiết kế phần kiến trúc: phân tích đề tài, khu đất, ý tưởng…: 6.0 điểm
  • Nội dung thiết kế phần kỹ thuật: đủ yêu cầu nội dung, chất lượng: 1.0 điểm
  • Trình bày báo cáo: 1.0 điểm
  • Mô hình: 1.0 điểm

***/ Ngày giờ và phòng chấm sơ khảo sẽ được thông báo sau khi có thông báo cụ thể của Nhà trường và Khoa. Các bạn SV lưu ý theo dõi thông báo trên trang Website và FBook của Bộ môn LT&LS KT.

Để biết thêm chi tiết, sinh viên liên hệ với cô Bích sđt 0822590886.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: