THÔNG BÁO DANH SÁCH CHIA NHÓM SINH VIÊN KHÓA 53KD LÀM ĐỒ ÁN TỔNG HỢP TẠI BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

TT MSSV HỌ TÊN SV LỚP THẦY HƯỚNG DẪN 2107453 TRẦN ĐÌNH HÒA 53KD1 Thầy Nguyễn Văn Đỉnh Đt: 0912474529 8SV 2029053 PHẠM QUÝ NAM 53KD1 2080253 BÙI CÔNG NGUYÊN 53KD1 2011253 TẠ VIỆT QUANG 53KD1 2103953 PHẠM HOÀNG THÔNG 53KD1 2076253 VƯ­ƠNG VĂN THUẦN 53KD1 2053053 NGUYỄN LƯƠNG TRUYỀN 53KD1 2047153 TRƯ­ƠNG VĂN VIỆTContinue reading “THÔNG BÁO DANH SÁCH CHIA NHÓM SINH VIÊN KHÓA 53KD LÀM ĐỒ ÁN TỔNG HỢP TẠI BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC”

Advertisement