GIÁO TRÌNH

Tổng hợp các giáo trình do Bộ môn biên soạn để sinh viên làm tài liệu tham khảo:

1. Bộ môn Lý thuyết và lịch sử kiến trúc, Trường Đại học Xây dựng Hà nội. Giáo trình Lịch sử kiến trúc thế giới tập 1. Hà Nội, NXB Xây dựng, 2009.

2. Bộ môn Lý thuyết và lịch sử kiến trúc, Trường Đại học Xây dựng Hà nội. Giáo trình Lịch sử kiến trúc thế giới tập 2. Hà Nội, NXB Xây dựng, 2013.

3. Bộ môn Lý thuyết và lịch sử kiến trúc, Trường Đại học Xây dựng Hà nội. Giáo Trình Lịch Sử Nghệ Thuật Tập 1. Hà Nội, NXB Xây dựng, 2015.

4. Bộ môn Lý thuyết và lịch sử kiến trúc, Trường Đại học Xây dựng Hà nội. Giáo Trình Lịch Sử Nghệ Thuật Tập 2. Hà Nội, NXB Xây dựng, 2017.

5. Đặng Thái Hoàng. Sáng tác kiến trúc. Hà Nội, NXB Xây dựng, 2011.

6. Bộ môn Lý thuyết và lịch sử kiến trúc, Trường Đại học Xây dựng Hà nội. Giáo trình Lịch sử kiến trúc thế giới. Hà Nội, NXB KH&KT, 2011.

7. Nguyễn Bá Minh, Nguyễn Sỹ Quế (đồng chủ biên). Giáo Trình Cơ Sở Kiến Trúc. Hà Nội, NXB Xây dựng, 2013.

8. Đỗ Trọng Hưng. Cơ sở tạo hình. Hà Nội, NXB Mỹ thuật, 2015.

9. Nguyễn Đình Thi. Giáo trình chuyên đề lý thuyết kiến trúc. Hà Nội, NXB Xây dựng, 2017.

10. Nguyễn Đình Thi. Giáo trình vẽ ghi kiến trúc. Hà Nội, NXB Xây dựng, 2018.

11. Nguyễn Đình Thi (chủ biên). Giáo trình Lịch sử kiến trúc. Hà Nội, NXB Xây dựng, 2020.

12. Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Tất Thắng. Giáo trình Văn hóa Kiến trúc. Hà Nội, NXB Xây dựng, 2022.

Advertisement
%d bloggers like this: