ĐIỂM BLOCK 2 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021

Trường hợp sai sót, các bạn lên phòng 509.A1 vào các buổi sáng để được giải đáp. Bộ môn sẽ cập nhật điểm của những lớp còn lại ngay khi có điểm từ các Thầy/Cô

I. Điểm môn Thiết kế ý tưởng 1

63QH1, 63QH2

II. Điểm môn Lịch sử Nội thất

63KDNT

III. Điểm môn Cơ sở kiến trúc 1

65KD3, 65KD5

IV. Điểm môn Lịch sử kiến trúc

64KD3, 64KD4, 64KD5

V. Điểm Lý thuyết sáng tác và Cơ sở tạo hình kiến trúc

64QH1

VI. Điểm Cơ sở kiến trúc

65QH, LOPNV20

VII. Điểm Diễn họa trình bày 1

65KDNTC

VIII. Điểm Đồ án dân dụng 2

64KD4

IX. Điểm Vẽ ghi

63KDNT

X. Điểm Thiết kế kiến trúc công trình

64KDNTC

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: