THÔNG BÁO ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG 1 + 2 LOP17 HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2021-2022

Đồ án kiến trúc dân dụng 1 Nhiệm vụ thiết kế Khu đất 2. Đồ án kiến trúc dân dụng 2 Nhiệm vụ thiết kế Khu đất Danh sách hướng dẫn LOP17 : Tại đây Sinh viên nộp đồ án vào 14h00′ chiều thứ 6 của tuần thể hiện (ngày 15/7/2022) tại VP Bộ mônContinue reading “THÔNG BÁO ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG 1 + 2 LOP17 HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2021-2022”

Advertisement