Thông báo về việc sinh viên 52KD nộp báo cáo thực tập

Sinh viên 52KD nộp báo cáo thực tập tại bộ môn phòng 509A1 Thời gian : 9h-11h30 ngày 26/12/2011 ( thứ 2)                                                                Bộ môn lý thuyết lịch sử kiến trúc