KÊ HOẠCH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐỢT 1 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOÁ 52KD CỦA BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc sẽ kiểm tra tiến độ đợt 1 đồ án tốt nghiệp của các sinh viên khoá 52KD được phân công hướng dẫn tại bộ môn. Kế hoạch kiểm tra như sau: 1. Thời gian: 09h00 thứ 2 ngày 13 tháng 02 năm 2012 2. Địa điểm:Continue reading “KÊ HOẠCH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐỢT 1 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOÁ 52KD CỦA BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC”