CHẤM SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 – NĂM HỌC 2017-2018

THỜI GIAN: 8H00, THỨ NĂM, NGÀY 13/9/2018 ĐỊA ĐIỂM: P211.H1 Danh sách sinh viên và hội đồng: Form đồ án tốt nghiệp Nội dung chấm: Khối lượng thực hiện: quy mô đồ án, số bản vẽ đầy đủ, chất lượng thể hiện: 1.0 điểm Nội dung thiết kế phần kiến trúc: phân tích đề tài,Continue reading “CHẤM SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 – NĂM HỌC 2017-2018”

Advertisement