CHẤM SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2018-2019

Thời gian: 8h30, thứ Năm, ngày 27/12/2018 Danh sách hội đồng: Hội đồng 1; Hội đồng 2 Quy cách trình bày bản vẽ A0 Nội dung chấm: • Khối lượng thực hiện: quy mô đồ án, số bản vẽ đầy đủ, chất lượng thể hiện: 1.0 điểm • Nội dung thiết kế phần kiến trúc:Continue reading “CHẤM SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2018-2019”