THÔNG BÁO QUY ĐỊNH VÀ HÌNH THỨC BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP K62 NĂM HỌC 2021-2022

1. Cách thức bảo vệ – Trực tuyến trên phần mềm Zoom. – Sinh viên sử dụng phần mềm MS Power Point hoặc Acrobat Reader (bắt buộc) qua mục Share Screen trong phần mềm Zoom.