ĐỀ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KHÓA 53 CỦA BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

Đồ án tổng hợp cho sinh viên khóa 53kd thuộc sự hướng dẫn của bộ môn lý thuyết và lịch sử kiến trúc gồm 2 đề. Các bạn sinh viên trao đổi với thầy hướng dẫn để chọn 1 trong 2 đề cho mình.

Đề 1: Nhiệm vụ thiết kế

Khu đất đề 1 (file dwg)

Đề 2: Nhiệm vụ thiết kế

Khu đẩt đề 2 (file dwg)

Advertisement