Lịch thi học kì 1 năm học 2013-2014

LỊCH THI HỌC KỲ 1 (2013-2014) Ca 1: bắt đầu từ 06h45′ (TiẾT 1-3)
. Ca 2: bắt đầu từ 09h25′ (TiẾT 4-6)
. STT MÃ MH TÊN MÔN HỌC NGÀY THI CA THI TBĐ GHÉP DS PHÒNG GIÁO VIÊN TRÔNG THI
.
. 1 351615 Lịch sử kiến trúc 31/12/2013 CA 1 1 57KD1 41.H2 Vũ Thị Ngọc Anh –

Ngô Việt Anh

. 2 351615 Lịch sử kiến trúc 31/12/2013 1 57KD2 42.H2 Trương Ngọc Lân –

Nguyễn Hồng Hương

. 3 351615 Lịch sử kiến trúc 31/12/2013 1 57KD3 43.H2 Nguyễn Mạnh Trí –

Đỗ Trọng Chung

. 4 351615 Lịch sử kiến trúc 31/12/2013 1 57KD4 44.H2 Trần Giang Nam –

Lương Thị Hiền

. 5 351615 Lịch sử kiến trúc 31/12/2013 CA 2 4 57KD5 41.H2 Trần Giang Nam –

Lương Thị Hiền

. 6 351615 Lịch sử kiến trúc 31/12/2013 4 57KD6 42.H2 Vũ Thị Ngọc Anh –

Ngô Việt Anh

. 7 351615 Lịch sử kiến trúc 31/12/2013 4 57KDE 43.H2 Trương Ngọc Lân –

Đỗ Trọng Hưng

. 8 351615 Lịch sử kiến trúc 31/12/2013 4 57KDF 44.H2 Nguyễn Mạnh Trí –

Đỗ Trọng Chung

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: