THÔNG BÁO LỊCH CHẤM SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc thông báo lịch chấm sơ khảo đồ án Tốt nghiệp như sau: Thời gian: 8h00 Thứ Sáu, ngày 08 tháng 01 năm 2016 Địa điểm: Phòng 109, 110 nhà H1.   DANH SÁCH BẢO VỆ SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 HỘI ĐỒNG 1Continue reading “THÔNG BÁO LỊCH CHẤM SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP”

Advertisement