ĐIỂM HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018

Để tránh sai sót, điểm của sinh viên được post lên website Bộ môn trước khi gửi Phòng Đào tạo, sinh viên đối chiếu nếu có sai sót lên P509.A1 kiểm tra lại. Những lớp có điểm, lớp trưởng lên P509.A1 lấy bài. I. VẼ GHI 61KD1, 61KD2, 61KD3, 61KD4, 61KD5, 61KDE, 61KDF, 61QH1, 61QH2,Continue reading “ĐIỂM HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018”