ĐIỂM HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018

Để tránh sai sót, điểm của sinh viên được post lên website Bộ môn trước khi gửi Phòng Đào tạo, sinh viên đối chiếu nếu có sai sót lên P509.A1 kiểm tra lại.

Những lớp có điểm, lớp trưởng lên P509.A1 lấy bài.

I. VẼ GHI

61KD1, 61KD2, 61KD3, 61KD4, 61KD5, 61KDE, 61KDF, 61QH1, 61QH2, 60KDNT

II. THIẾT KẾ Ý TƯỞNG 1.

61KD1, 61KD2, 61KD3, 61KD4, 61KD5, 61KDE, 61KDF

III. ĐIỂM CƠ SỞ KIẾN TRÚC 1.2

62KD1, 62KDE; 62KDF

Bảng điểm đang được cập nhật…

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: