CHẤM SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 – NĂM HỌC 2017-2018

Thời gian: 8h00, thứ Tư, ngày 09/05/2018 Danh sách sinh viên và hội đồng: Form đồ án tốt nghiệp Nội dung chấm: Khối lượng thực hiện: quy mô đồ án, số bản vẽ đầy đủ, chất lượng thể hiện: 1.0 điểm Nội dung thiết kế phần kiến trúc: phân tích đề tài, khu đất, ýContinue reading “CHẤM SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 – NĂM HỌC 2017-2018”

LỊCH BẢO VỆ ĐATH LỚP NV19

  Thời gian: 8h00, thứ Ba, ngày 08/5/2018 Địa điểm: P111.H1 Form đồ án tổng hợp. Lưu ý: Số bản vẽ từ 8-12 bản A0 + 01 mô hình (không bắt buộc) + 01 bộ bản vẽ in A3 Mô hình tối đa 01 điểm Bản vẽ mang đi bảo vệ phải có chữ kýContinue reading “LỊCH BẢO VỆ ĐATH LỚP NV19”

KẾ HOẠCH VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 – NĂM HỌC 2017-2018

TT MÃ SV HỌ & TÊN LỚP CÁN BỘ HƯỚNG DẪN GHI CHÚ 1 2121158 Đoàn Hoàng Nam 58KD1 PGS.TS Nguyễn Đình Thi 0917169929 Làm việc 8h30 thứ 5 hàng tuần tại P509.A1 2 2003858 Vũ Duy Anh 58KD7 3 2156058 Đàm Tất Đạt 58KD3 4 2001358 Nguyễn Đăng Chiến 58KD4 TS Đỗ Trọng ChungContinue reading “KẾ HOẠCH VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 – NĂM HỌC 2017-2018”

LỊCH HỌC THIẾT KẾ Ý TƯỞNG 1

Yêu cầu của môn học: SV thực hiện 1 đồ án thiết kế nhanh trong vòng 1 ngày. Thể hiện màu hoàn toàn bằng tay, chất liệu thể hiện tùy chọn trên 01 tờ giấy A1 chuẩn, có thể làm mô hình đơn giản nhưng không được gắn lên bản vẽ. Khối lượng bản vẽContinue reading “LỊCH HỌC THIẾT KẾ Ý TƯỞNG 1”