DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP NV17, ĐỒ ÁN 1,2 – HỌC KỲ 3

  1. Đồ án dân dụng 1

Nhiệm vụ thiết kế đồ án 1

khu dat do an 1 hoc lai 5-2019

2. Đồ án dân dụng 2

Nhiệm vụ thiết kế đồ án 2

khu dat do an 2 hoc lai 5-2019

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: