CHẤM SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 NĂM HỌC 2018-2019

Thông báo chấm sơ khảo Đồ án tốt nghiệp đợt 4 năm học 2018-2019 Thời gian: 8h30, thứ Năm, ngày 12/9/2019 Danh sách hội đồng Quy cách trình bày bản vẽ A0 Nội dung chấm: Khối lượng thực hiện: quy mô đồ án, số bản vẽ đầy đủ, chất lượng thể hiện: 1.0 điểm NộiContinue reading “CHẤM SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 NĂM HỌC 2018-2019”