DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM ĐATN ĐỢT 3

DANH SÁCH SINH VIÊN KẾ HOẠCH THỰC HIỆN PHIẾU THEO DÕI HƯỚNG DẪN MỘT SỐ LƯU Ý ĐỐI VỚI SINH VIÊN: Sinh viên làm ĐATN tại bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc phải theo dõi tất cả những thông báo của bộ môn trên website, facebook của bộ môn. Trong trường hợpContinue reading “DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM ĐATN ĐỢT 3”