ĐIỂM ĐỒ ÁN 2

Sinh viên đối chiếu điểm của mình, nếu có sai sót, đề nghị mang bài, mô hình, phiếu thông đồ án lên văn phòng để đối chiếu trước thứ Tư, ngày 15/01/2020.

63KD1, 63KD2, 63KD3, 63KD4, 63KD5, 63KD6, 63KDE, 63KDF, 63QH1, 63QH2, 63KDNT

Advertisement