ĐIỂM ĐỒ ÁN 2

Sinh viên đối chiếu điểm của mình, nếu có sai sót, đề nghị mang bài, mô hình, phiếu thông đồ án lên văn phòng để đối chiếu trước thứ Tư, ngày 15/01/2020.

63KD1, 63KD2, 63KD3, 63KD4, 63KD5, 63KD6, 63KDE, 63KDF, 63QH1, 63QH2, 63KDNT

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: