THÔNG BÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3

Sinh viên sẽ đăng ký phần kỹ thuật với thầy cô hướng dẫn của mình. Lịch chấm tiến độ đợt 2 vào thứ 5 (ngày 02/04/2020). Phương thức chấm tiến độ sẽ do giáo viên hướng dẫn lựa chọn online hay trực tiếp. Lưu ý: Sinh viên liên hệ trực tiếp với giáo viên hướngContinue reading “THÔNG BÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3”

Advertisement