THÔNG BÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3

  • Sinh viên sẽ đăng ký phần kỹ thuật với thầy cô hướng dẫn của mình.
  • Lịch chấm tiến độ đợt 2 vào thứ 5 (ngày 02/04/2020). Phương thức chấm tiến độ sẽ do giáo viên hướng dẫn lựa chọn online hay trực tiếp.

Lưu ý: Sinh viên liên hệ trực tiếp với giáo viên hướng dẫn để biết lịch làm việc cụ thể.

Advertisement