THÔNG BÁO ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG 1 + 2 LOPNV43 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022-2023

1. Đồ án kiến trúc dân dụng 1: Sinh viên liên hệ thầy Nguyễn Trường Giang (SĐT: 0988858095) Nhiệm vụ thiết kế Khu đất 2. Đồ án kiến trúc dân dụng 2: Nhiệm vụ thiết kế Khu đất Danh sách hướng dẫn LOP43 đồ án 2 : Tại đây Sinh viên nộp đồ án vàoContinue reading “THÔNG BÁO ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG 1 + 2 LOPNV43 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022-2023”