THÔNG BÁO VỀ CÁC LỚP ĐỒ ÁN, ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC NỘI THẤT 1 (LỚP 67KDNTC1)(LỚP 67KDNTC2), ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC 1 LỚP 67KDNC và ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC LỚP 57KDCQC HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022-2023

1.  Đồ án kiến trúc:

Nhiệm vụ thiết kế

Khu đất 1

Khu đất 2

2. Đồ án kiến trúc 1:

Nhiệm vụ thiết kế

Khu đất 1

Khu đất 2

3. Đồ án kiến trúc nội thất 1:

Nhiệm vụ thiết kế

Khu đất 1

Khu đất 2

Lưu ý: – Điểm quá trình được tính bằng điểm sơ khảo cộng điểm chuyên cần;

– Trong các buổi thông qua sinh viên phải trình bày cho giảng viên phần sửa chữa ở buổi học trước và phần khối lượng mới thực hiện;

– Các sinh viên không sửa bài, không đảm bảo được khối lượng và tiến độ như yêu cầu sẽ bị dừng làm đồ án;

– Sinh viên phải làm bài và nộp bài đúng quy định;

– Sinh viên nộp muộn sẽ không được thu bài và sẽ không được chấm điểm.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: