Danh sách sinh viên học lại môn đồ án Tổng hợp.

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC LẠI MÔN ĐỒ ÁN TỔNG HỢP NHÓM LOP 18 (tháng 05/2014) HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2013-2014 TT MÃ SỐ SV HỌ TÊN LỚP  GV HƯỚNG DẪN GHI CHÚ 1 2036052 Nguyễn Tuấn Anh 52KD7 NGUYỄN BÁ MINH            Số ĐT: 0995 893 105   2 2132449 Hoàng Lê Dũng 49KD1Continue reading “Danh sách sinh viên học lại môn đồ án Tổng hợp.”