Thông báo về việc làm Đồ Án Tổng Hợp K53

Sinh viên K53 làm đồ án tổng hợp tại bộ môn Lý thuyết lịch sử kiến trúc phải có chữ ký của thầy hướng dẫn vào tất cả các bản vẽ trước ngày bảo vệ (Dự kiến thứ 7 ngày 03/11/2012). Sinh viên không có chữ ký thì sẽ không được bảo vệ đồ ánContinue reading “Thông báo về việc làm Đồ Án Tổng Hợp K53”

Advertisement