Thông báo về việc làm Đồ Án Tổng Hợp K53

Sinh viên K53 làm đồ án tổng hợp tại bộ môn Lý thuyết lịch sử kiến trúc phải có chữ ký của thầy hướng dẫn vào tất cả các bản vẽ trước ngày bảo vệ (Dự kiến thứ 7 ngày 03/11/2012). Sinh viên không có chữ ký thì sẽ không được bảo vệ đồ án tổng hợp. Bản vẽ nào không có chữ ký của giáo viên hướng dẫn sẽ không được sử dụng.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: