ĐIỀU CHỈNH YÊU CẦU THỂ HIỆN ĐỒ ÁN TỔNG HỢP 54KD

Để thuận tiện cho việc thể hiện đồ án tổng hợp của sinh viên khóa 54KD, bộ môn Lý thuyết lịch sử kiến trúc thông báo điều chỉnh quy định về hồ sơ bản vẽ. Cụ thể như sau. Hồ sơ đồ án tổng hợp của sinh viên khóa 54KD được thể hiện tối đaContinue reading “ĐIỀU CHỈNH YÊU CẦU THỂ HIỆN ĐỒ ÁN TỔNG HỢP 54KD”

Advertisement