ĐIỀU CHỈNH YÊU CẦU THỂ HIỆN ĐỒ ÁN TỔNG HỢP 54KD

Để thuận tiện cho việc thể hiện đồ án tổng hợp của sinh viên khóa 54KD, bộ môn Lý thuyết lịch sử kiến trúc thông báo điều chỉnh quy định về hồ sơ bản vẽ. Cụ thể như sau.

  1. Hồ sơ đồ án tổng hợp của sinh viên khóa 54KD được thể hiện tối đa 8 tờ A0. Trường hợp nào vượt quá 8 tờ A0 sẽ không được tính điểm và coi như thiếu khối lượng bản vẽ.
  2. Các bản vẽ được phép thể hiện phù hợp với ý đồ bố cục của khổ A0. Tuy nhiên các bản vẽ mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt không được phép nhỏ hơn 1/300, bản vẽ quy họach tổng mặt bằng không được nhỏ hơn 1/500, các bản vẽ chi tiết không được phép nhỏ hơn 1/50.
  3. Bản vẽ phải thể hiện rõ ràng, logic, đầy đủ các thông tin cần thiết theo quy cách của hồ sơ bản vẽ kỹ thuật.
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: