DSSV KD55 THỰC TẬP CBKT- ĐỢT 1 THÁNG 12/2014

ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP CÁN BỘ KỸ THUẬT KHOÁ 55KD & QH NĂM HỌC 2014-2015 1. Thời gian: Trong 5 tuần (từ tuần 20 đến tuần 24) từ ngày 22/12/2014 đến 23/01/2015  2. Nội dung yêu cầu: Viết báo cáo thực tập có xác nhận của đơn vị nhận sinh viên thực tập, nội dung báo cáo gồm: –Continue reading “DSSV KD55 THỰC TẬP CBKT- ĐỢT 1 THÁNG 12/2014”