KD61- CƠ SỞ KIẾN TRÚC 2 – LỊCH HỌC Ở XƯỞNG MÔ HÌNH

Giảng viên phụ trách ở xưởng mô hình: Cô Dung 0974.823.609 TT MÃ MH MÔN HỌC LỚP Ngày HD Giáo viên ĐT Tiết Thứ Ngày 1 351612 CƠ SỞ KIẾN TRÚC 2 61KD1 8-12 6 5/5/2017 Ngô Việt Anh 0985888238 2 61KD2 8-12 3 9/5/2017 Vũ Thị Ngọc Anh 0904449103 3 61KD3 2-6 4 3/5/2017Continue reading “KD61- CƠ SỞ KIẾN TRÚC 2 – LỊCH HỌC Ở XƯỞNG MÔ HÌNH”