KD61- CƠ SỞ KIẾN TRÚC 2 – LỊCH HỌC Ở XƯỞNG MÔ HÌNH

Giảng viên phụ trách ở xưởng mô hình: Cô Dung 0974.823.609

TT MÃ MH MÔN HỌC LỚP Ngày HD Giáo viên ĐT
Tiết Thứ Ngày
1 351612 CƠ SỞ KIẾN TRÚC 2 61KD1 8-12 6 5/5/2017 Ngô Việt Anh 0985888238
2 61KD2 8-12 3 9/5/2017 Vũ Thị Ngọc Anh 0904449103
3 61KD3 2-6 4 3/5/2017 Nguyễn Mạnh Trí 0903451088
4 61KD4 2-6 6 5/5/2017 Lương Thị Hiền 01682405968
5 61KD5 2-6 2 8/5/2017 Nguyễn Trường Giang 0988858095
6 61KDE 8-12 4 3/5/2017 Đỗ Trọng Hưng 0913224693
7 61KDF 8-12 5 4/5/2017 Nguyễn Toàn Thắng 0903229908
Advertisement