HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2016-2017 – ĐA1, ĐA2, ĐATH HỌC LẠI

I. Thông tin chung cho cả 3 đồ án:  Thời gian học 07 tuần, bắt đầu từ 1/5/2017. Kết thúc 16/6/2017. Nộp bài 9h00 sáng thứ Sáu, 23/6/2017 tại VPBM. Khu đất  II. Nhiệm vụ cụ thể: Đồ án 1. Danh sách sinh viên Nhiệm vụ thiết kế 2. Đồ án 2 Danh sách sinh viênContinue reading “HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2016-2017 – ĐA1, ĐA2, ĐATH HỌC LẠI”

Advertisement