Nhiệm vụ thiết kế đồ án Tổng hợp khóa 58KD.

Đề 1: Trụ sở làm việc Bộ tài chính tại Phan Huy Chú – Hà nội. Nhiệm vụ thiết kế chi tiết. Bản CAD hiện trạng. Đề 2: Bệnh viện đa khoa 150 giường tại Cầu Bươu Nhiệm vụ thiết kế chi tiết. Bản CAD hiện trạng Sinh viên các nhóm tự chọn 1 trongContinue reading “Nhiệm vụ thiết kế đồ án Tổng hợp khóa 58KD.”