THỰC TẬP CÁN BỘ KỸ THUẬT KD58, NĂM HỌC 2017-2018

Danh sách sinh viên phân theo nhóm hướng dẫn.

Kế hoạch thực hiện

Nội dung thực tập:

1) Tham gia các hoạt động quản lý, nghiên cứu, tư vấn và thiết kế kiến trúc, quy hoạch trong các dự án thiết kế và đầu tư xây dựng.

2) Tìm hiểu cơ cấu, cơ chế và các lĩnh vực hoạt động của đơn vị tới thực tập.

3) Tìm các hướng đề tài cho đồ án tốt nghiệp.

4) Thu thập các tài liệu có liên quan theo yêu cầu chuyên ngành của từng bộ môn (nếu có).

Báo cáo thực tập:

Nội dung báo cáo

1) Báo cáo các công việc thực tập, gồm:

– Các công việc nghiên cứu và thiết kế đã làm trong thời gian thực tập

– Tóm tắt tổ chức hoạt động nghiên cứu và tư vấn thiết kế của đơn vị tới thực tập

2) Dự kiến đề tài tốt nghiệp và thu thập các tài liệu có liên quan đến đề tài.

Hình thức báo cáo: Quyển A4 và đĩa CD

1) Quyển báo cáo: Khổ A4 theo khổ dọc, ảnh mầu, 15-20 trang, chữ Times New Romans, cỡ chữ 13, lề trên, dưới, phải 2cm, lề trái 3cm, dãn dòng 1.2.

2) Đĩa CD ghi toàn bộ nội dung của báo cáo.

Phân bổ thời gian:

– Tuần 17 (27/11/2017): Sinh viên nhận và trao đổi với GVHD; Đăng ký đơn vị thực tập; Làm giấy giới thiệu và Bắt đầu thực tập.

– Tuần 18 (04/12/2017) đến 20 (18/12/2017): Sinh viên thực tập tại đơn vị đăng ký và viết Báo cáo thực tập.

– Tuần 21, từ 14h00 đến 16h00 thứ Hai, 25/12/2017. (Nộp muộn không thu bài)

Advertisement

CHẤM GIỮA KỲ ĐỒ ÁN 2 KHÓA 61KD-QH-NT

Thời gian: Tuần 16 (từ 20-25/11/2017)

  • Đối với các lớp 61KD1->5, QH,NT thời gian, địa điểm chấm trùng với thời gian học đồ án theo thời khóa biểu.
  • Đối với các lớp KDE,F có hội đồng riêng. Xem chi tiết tại đây. Sinh viên chuẩn bị băng dính, que chỉ để căng bài

Căn cứ theo yêu cầu ở trang 5, phiếu Thông qua đồ án của Nhiệm vụ thiết kế đồ án 2, yêu cầu thể hiện của phần chấm giữa kì gồm có:

  • Phân tích hiện trạng và ý tưởng.
  • Tổng mặt bằng 1/200 hoặc 1/500
  • Các mặt bằng, có thể hiện nội thất: 1/100 hoặc 1/200
  • Một mặt cắt: Cùng tỉ lệ mặt bằng.
  • Phối cảnh công trình.
  • Mô hình triển khai

Tất cả các bản vẽ thể hiện trên 1 tờ A1, vẽ bút kim+màu. Sinh viên không tham dự chấm giữa kì sẽ KHÔNG được thể hiện cuối kì. Sau khi chấm bài, sinh viên tiếp tục chỉnh sửa theo các nhận xét để tuần 17 làm việc với giáo viên hướng dẫn.

Chúc các bạn chuẩn bị tốt.