CHẤM GIỮA KỲ ĐỒ ÁN 2 KHÓA 61KD-QH-NT

Thời gian: Tuần 16 (từ 20-25/11/2017)

  • Đối với các lớp 61KD1->5, QH,NT thời gian, địa điểm chấm trùng với thời gian học đồ án theo thời khóa biểu.
  • Đối với các lớp KDE,F có hội đồng riêng. Xem chi tiết tại đây. Sinh viên chuẩn bị băng dính, que chỉ để căng bài

Căn cứ theo yêu cầu ở trang 5, phiếu Thông qua đồ án của Nhiệm vụ thiết kế đồ án 2, yêu cầu thể hiện của phần chấm giữa kì gồm có:

  • Phân tích hiện trạng và ý tưởng.
  • Tổng mặt bằng 1/200 hoặc 1/500
  • Các mặt bằng, có thể hiện nội thất: 1/100 hoặc 1/200
  • Một mặt cắt: Cùng tỉ lệ mặt bằng.
  • Phối cảnh công trình.
  • Mô hình triển khai

Tất cả các bản vẽ thể hiện trên 1 tờ A1, vẽ bút kim+màu. Sinh viên không tham dự chấm giữa kì sẽ KHÔNG được thể hiện cuối kì. Sau khi chấm bài, sinh viên tiếp tục chỉnh sửa theo các nhận xét để tuần 17 làm việc với giáo viên hướng dẫn.

Chúc các bạn chuẩn bị tốt.

 

Advertisement