CHẤM GIỮA KỲ ĐỒ ÁN 2 KHÓA 61KD-QH-NT

Thời gian: Tuần 16 (từ 20-25/11/2017) Đối với các lớp 61KD1->5, QH,NT thời gian, địa điểm chấm trùng với thời gian học đồ án theo thời khóa biểu. Đối với các lớp KDE,F có hội đồng riêng. Xem chi tiết tại đây. Sinh viên chuẩn bị băng dính, que chỉ để căng bài Căn cứContinue reading “CHẤM GIỮA KỲ ĐỒ ÁN 2 KHÓA 61KD-QH-NT”