DANH SÁCH SINH VIÊN TTCBKT ĐỢT 2, NĂM HỌC 2019-2020

Danh sách sinh viên – Sinh viên liên hệ với Giáo viên hướng dẫn để biết lịch làm việc cụ thể

Kế hoạch làm việc – Bắt đầu từ tuần 17 (25/11/2019).

Chúc các bạn làm bài tốt!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: