CHẤM SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM HỌC 2019-2020

Thông báo chấm sơ khảo Đồ án tốt nghiệp đợt 3 năm học 2019 – 2020 Thời gian: 8h00, thứ Sáu, ngày 05/06/2020 Danh sách hội đồng Quy cách trình bày bản vẽ A0 Nội dung chấm: Khối lượng thực hiện: quy mô đồ án, số bản vẽ đầy đủ, chất lượng thể hiện: 1.0Continue reading “CHẤM SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM HỌC 2019-2020”