ĐIỂM HỌC KỲ II

Những lớp nào thầy cô cho phép lớp trưởng lên bộ môn lấy bài về thì lưu ý giữ gìn và bảo quản bài để khi có khiếu nại thì sẽ có minh chứng. Trường hợp sai sót, các bạn lên phòng 509.A1 vào các buổi sáng để được giải đáp. Bộ môn sẽ cập nhật điểm của những lớp còn lại ngay khi có điểm từ các Thầy/Cô.

I. Điểm Đồ án dân dụng 1, 2 các lớp nguyện vọng

Đồ án dân dụng 1

Đồ án dân dụng 2

Đồ án Tổng hợp LOPNV19

II. Điểm lớp bảo lưu điểm quá trình

Môn CSTHKT, Môn LSKT, Môn LSKT CDIO

III. Điểm Vẽ Ghi. 63KD

63KD1, 63KD2, 63KD3, 63KD4, 63KD5, 63KD6, 63KDE, 63KDF, 63QH1, 63QH2

Lưu ý: Bạn Trần Hữu Trí lớp 63KDE không có trong danh sách lớp môn vẽ ghi, đề nghị bạn báo lại với Phòng đào tạo.

IV. Điểm Thiết kế ý tưởng 1 : 63KD

63KD1, 63KD2, 63KD3, 63KD4, 63KD5, 63KD6, 63KDE, 63KDF

Lưu ý: Bạn Nguyễn Bảo Thoa lớp 63KDE không có trong danh sách lớp môn Thiết kế ý tưởng, đề nghị bạn báo lại với Phòng đào tạo.

V. Điểm Cơ sở kiến trúc 2: 64KD

64KD5, 64KD4, 64KD1, 64KD3

VI. Điểm Lịch sử kiến trúc

63KDE, 63KDF

VII. Điểm Lý thuyết sáng tác kiến trúc

63KDF

VIII. Điểm Lịch sử nội thất 1

64KDNTC

IX. Điểm Cơ sở kiến trúc 1

64KDF

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: