CHẤM CUỐI KỲ ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC 2 – 64KDNTC

Lịch chấm cuối kỳ Đồ án kiến trúc 2: Chấm trực tiếp 8h00, thứ 7, ngày 10/4/2021 Chấm theo hình thức bảo vệ trước hội đồng; Sinh viên tự chuẩn bị miếng hút để dính bài lên bảng, băng dính để căng bài, que chỉ. Danh sách chấm xem tại đây.