CHẤM CUỐI KỲ ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC 2 – 64KDNTC

Lịch chấm cuối kỳ Đồ án kiến trúc 2: Chấm trực tiếp 8h00, thứ 7, ngày 10/4/2021

  • Chấm theo hình thức bảo vệ trước hội đồng;
  • Sinh viên tự chuẩn bị miếng hút để dính bài lên bảng, băng dính để căng bài, que chỉ.

Danh sách chấm xem tại đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: