THÔNG BÁO CHẤM SƠ KHẢO ĐỒ ÁN DÂN DỤNG 1 VÀ ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC 1 65KDNC, 65KDNTC NĂM HỌC 2021-2022

Thời gian chấm: Tuần 5 (26/7/2021 – 30/7/2021) Hình thức chấm: trực tuyến Thầy cô hướng dẫn Đồ án dân dụng 1 và Đồ án kiến trúc 1 tự chấm sơ khảo cho nhóm của mình. Sinh viên liên hệ trực tiếp với GVHD để biết lịch làm việc cụ thể.