THÔNG BÁO CHẤM CUỐI KỲ ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC 1 LỚP 66KDCQC, 66KDNC, 66KDNTC VÀ ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC 66QHC

Lịch chấm cuối kỳ Đồ án

Danh sách Hội đồng xem tại đây.

Advertisement