THÔNG BÁO CHẤM CUỐI KỲ ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC 1 LỚP 66KDCQC, 66KDNC, 66KDNTC VÀ ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC 66QHC

Lịch chấm cuối kỳ Đồ án

Danh sách Hội đồng xem tại đây.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: